پیغام مسول وبسایت :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
رتبه و گرایش قبولی ارشد عمران 90
نوشته شده در شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱
ساعت :
نویسنده : m
رتبه     دانشگاه یا موسسه قبولی     گرایش قبولی     دوره قبولی
17     دانشگاه تهران     مدیریت و ساخت      روزانه 
20     دانشگاه شریف     سازه     روزانه 
30     دانشگاه تهران     مدیریت و ساخت      روزانه 
40     دانشگاه تهران     مدیریت و ساخت      روزانه 
48     دانشگاه تهران     مدیریت و ساخت      روزانه 
60     دانشگاه شریف     خاک و پی     روزانه 
68     دانشگاه تهران     مدیریت و ساخت      شبانه 
80     دانشگاه تهران     سازه      روزانه 
101     دانشگاه امیرکبیر     مدیریت و ساخت      روزانه 
103     دانشگاه تهران     خاک و پی      روزانه 
113     دانشگاه تهران     سازه      روزانه 
116     دانشگاه شریف     زلزله     روزانه 
119     دانشگاه تهران     خاک و پی      روزانه 
128     دانشگاه شریف     سازه ( رتبه اولی )     روزانه 
130     دانشگاه امیرکبیر     مدیریت و ساخت      روزانه 
135     دانشگاه شریف     سازه     شبانه 
140     دانشگاه تهران     زلزله      روزانه 
150     دانشگاه تهران     مدیریت و ساخت      شبانه 
حدود 150     دانشگاه امیرکبیر     مدیریت و ساخت      روزانه 
156     دانشگاه امیرکبیر     سازه      روزانه 
162     دانشگاه امیرکبیر     خاک و پی      روزانه 
180     دانشگاه علم و صنعت     مدیریت و ساخت      روزانه 
200     دانشگاه تهران     خاک و پی      شبانه 
203     دانشگاه تهران     سازه های دریایی      روزانه 
205     دانشگاه امیرکبیر     زلزله      روزانه 
207     دانشگاه امیرکبیر     سازه      روزانه 
216     دانشگاه شریف     سازه     شبانه 
225     دانشگاه تهران     راه و ترابری      روزانه 
226     دانشگاه امیرکبیر     خاک و پی     روزانه 
230     دانشگاه علم و صنعت     زلزله      روزانه 
240     دانشگاه تهران     راه و ترابری      روزانه 
243     دانشگاه شریف     حمل و نقل     روزانه 
250     دانشگاه شریف     محیط زیست     روزانه 
258     دانشگاه علم و صنعت     سازه     روزانه 
260     دانشگاه علم و صنعت     سازه های دریایی      روزانه 

رتبه     دانشگاه یا موسسه قبولی     گرایش قبولی     دوره قبولی 
274     دانشگاه تهران     زلزله      شبانه 
287     دانشگاه تهران     زلزله      شبانه 
298     دانشگاه تهران     سازه های هیدرولیکی     روزانه 
300     دانشگاه شریف     مدیریت و ساخت ( رتبه اولی )     روزانه 
315     دانشگاه علم و صنعت     زلزله      روزانه 
325     دانشگاه علم و صنعت     زلزله      روزانه 
353     دانشگاه علم و صنعت     خاک و پی      روزانه 
360     دانشگاه تهران     سازه های دریایی     شبانه 
370     دانشگاه امیرکبیر     راه و ترابری     روزانه 
375     دانشگاه علم و صنعت     زلزله      روزانه 
377     دانشگاه تربیت مدرس     خاک و پی     روزانه 
380     دانشگاه امیرکبیر     سازه     شبانه 
394     دانشگاه امیرکبیر     سازه     شبانه 
حدود 400     دانشگاه امیرکبیر     خاک و پی      شبانه 
423     دانشگاه فردوسی مشهد     سازه     روزانه 
424     دانشگاه علم و صنعت     سازه های دریایی      روزانه 
457     دانشگاه خواجه نصیر     سازه      روزانه 
480     دانشگاه امیرکبیر     سازه     شبانه 
حدود 480     دانشگاه علم و صنعت     راه و ترابری      روزانه 
494     دانشگاه شریف     مهندسی آب     روزانه 
497     دانشگاه خواجه نصیر     سازه      روزانه 
500     دانشگاه امیرکبیر     سازه     شبانه 
520     دانشگاه تربیت مدرس     راه و ترابری     روزانه 
530     دانشگاه شیراز     سازه     روزانه 
538     دانشگاه خواجه نصیر     خاک و پی      روزانه 
550     دانشگاه تربیت مدرس     راه و ترابری     روزانه 
حدود 550     دانشگاه خواجه نصیر     سازه      روزانه 
551     دانشگاه تربیت مدرس     راه و ترابری     روزانه 
600     دانشگاه علم و صنعت     راه و ترابری      روزانه 
حدود 600      دانشگاه شریف      مهندسی آب     شبانه 
650     دانشگاه شیراز     خاک و پی     روزانه 
حدود 650     دانشگاه صنعتی اصفهان     خاک و پی     روزانه 
665     دانشگاه شریف     خاک و پی ( آموزش محور )     شبانه 
675     دانشگاه شیراز     سازه     روزانه 
679     دانشگاه صنعتی اصفهان     سازه     روزانه 

رتبه     دانشگاه یا موسسه قبولی     گرایش قبولی     دوره قبولی 
680     پژوهشگاه زلزله     زلزله     روزانه 
690     دانشگاه خواجه نصیر     خاک و پی      روزانه 
حدود 700      دانشگاه تهران     مهندسی آب      شبانه 
703     دانشگاه خواجه نصیر     راه و ترابری      روزانه 
711     دانشگاه صنعتی اصفهان     راه و ترابری     روزانه 
712     دانشگاه تربیت مدرس     سازه های دریایی     روزانه 
713     دانشگاه شریف     محیط زیست     شبانه 
735     دانشگاه صنعتی اصفهان     سازه     روزانه 
742     دانشگاه تهران     محیط زیست     شبانه 
766     دانشگاه تبریز     سازه     روزانه 
770     دانشگاه خواجه نصیر     راه و ترابری      شبانه 
790     دانشگاه علم و صنعت     حمل و نقل      شبانه 
حدود 790     دانشگاه شیراز     خاک و پی      روزانه 
802     دانشگاه صنعتی اصفهان     سازه     شبانه 
830     دانشگاه خواجه نصیر     سازه های دریایی      روزانه 
حدود 830     دانشگاه علم و صنعت     محیط زیست      روزانه 
880     دانشگاه خواجه نصیر     سازه های دریایی      روزانه 
890     دانشگاه فردوسی مشهد     سازه     روزانه 
900     دانشگاه تبریز     سازه     روزانه 
901     دانشگاه اصفهان     سازه     روزانه 
908     دانشگاه علم و صنعت     محیط زیست      روزانه 
932     دانشگاه تربیت مدرس     مهندسی آب     روزانه 
1021     دانشگاه عباسپور     زلزله     روزانه 
1032     دانشگاه امیرکبیر     مهندسی آب      شبانه 
1047     دانشگاه تبریز     خاک و پی     روزانه 
1100     دانشگاه بوعلی همدان     خاک و پی     روزانه 
حدود 1100     دانشگاه خواجه نصیر     مهندسی آب      شبانه 
حدود 1100     دانشگاه علم و صنعت     راه آهن      روزانه 
حدود 1100      دانشکده محیط زیست تهران     محیط زیست      روزانه 
1140     دانشگاه عباسپور     خاک و پی     روزانه 
1164     دانشگاه سمنان     سازه     روزانه 
1188     دانشگاه تبریز     سازه های هیدرولیکی     روزانه 
حدود 1200     دانشگاه صنعتی شاهرود     سازه     روزانه 
1261     دانشگاه صنعتی اصفهان     مهندسی آب     روزانه 
1278     دانشگاه تربیت معلم     خاک و پی     روزانه 

رتبه     دانشگاه یا موسسه قبولی     گرایش قبولی     دوره قبولی 
1292     دانشگاه یزد     سازه     روزانه 
1293     دانشگاه گیلان     سازه     روزانه 
1300     دانشگاه عباسپور     مهندسی آب     روزانه 
حدود 1300     دانشگاه سمنان     سازه     روزانه 
حدود 1300     دانشگاه صنعتی اصفهان     محیط زیست     روزانه 
1305     دانشگاه چمران اهواز     سازه      شبانه 
1374     دانشگاه شیراز     محیط زیست      روزانه 
1393     دانشگاه ارومیه     سازه     روزانه 
1400     دانشگاه بوعلی همدان     خاک و پی     روزانه 
حدود 1400     دانشگاه سهند تبریز     سازه     روزانه 
حدود 1400     دانشگاه سمنان     سازه     روزانه 
حدود 1400     دانشگاه صنعتی شاهرود     سازه     روزانه 
1430     دانشگاه بوعلی همدان     سازه     شبانه 
1433     دانشگاه بابل     خاک و پی      شبانه 
1440     دانشگاه چمران اهواز     سازه      شبانه 
1493     دانشگاه زنجان     سازه     روزانه 
1500     دانشگاه عباسپور     مهندسی آب     روزانه 
1560     دانشگاه اصفهان     حمل و نقل      روزانه 
1580     دانشگاه تبریز     سازه      شبانه 
1600     دانشگاه بوعلی همدان     خاک و پی      شبانه 
حدود 1600     دانشگاه تربیت معلم تبریز     سازه     روزانه 
حدود 1600     دانشگاه باهنر کرمان     سازه     روزانه 
حدود 1600     دانشگاه زاهدان      سازه های هیدرولیکی      روزانه 
1690     دانشگاه رازی کرمانشاه     سازه     روزانه 
1700     دانشگاه زنجان     سازه     شبانه 
حدود 1700     دانشگاه عباسپور     مهندسی آب     روزانه 
حدود 1700     دانشگاه سمنان      سازه های هیدرولیکی      روزانه 
1727     دانشگاه خلیج فارس بوشهر     سازه     روزانه 
حدود 1800     دانشگاه سمنان      سازه      شبانه 
1814     دانشگاه بابل     راه و ترابری     شبانه 
1833     دانشگاه تبریز     سازه های هیدرولیکی     شبانه 
1900     دانشگاه تفرش     سازه     شبانه 
حدود 1900     دانشگاه رازی کرمانشاه     سازه     روزانه 
1952     دانشگاه بوعلی همدان     خاک و پی      شبانه 
1966     دانشگاه اصفهان     مهندسی آب      شبانه 

رتبه     دانشگاه یا موسسه قبولی     گرایش قبولی     دوره قبولی 
1982     دانشگاه ارومیه     زلزله     روزانه 
2000     دانشگاه سمنان     سازه      شبانه 
2013     دانشگاه هرمزگان     سازه     روزانه 
2063     دانشگاه عباسپور     مهندسی رودخانه     روزانه 
2065     دانشگاه بوشهر     خاک و پی     روزانه 
2164     دانشگاه اردبیل     زلزله     روزانه 
2167     دانشگاه اردبیل     زلزله     روزانه 
2190     دانشگاه ارومیه     سازه های هیدرولیکی     روزانه 
2360     دانشگاه چمران اهواز     راه و ترابری     شبانه 
حدود 2400     دانشگاه سمنان     خاک و پی      شبانه 
2417     دانشگاه تهران     محیط زیست     شبانه 
2450     دانشگاه قزوین     سازه     شبانه 
2457     دانشگاه چمران اهواز     مهندسی آب     روزانه 
2460     دانشگاه چمران اهواز     مهندسی آب     روزانه 
2495     دانشگاه ارومیه     سازه های هیدرولیکی      شبانه 
2638     دانشگاه علم و فرهنگ     زلزله     غیرانتفاعی 
2688     دانشگاه قزوین     حمل و نقل     شبانه 
2737     دانشگاه قزوین     حمل و نقل     شبانه 
2774     دانشگاه علم و فرهنگ     زلزله     غیرانتفاعی 
2777     دانشگاه هرمزگان     سازه های دریایی     شبانه 
2865     دانشگاه علم و فرهنگ     زلزله     غیرانتفاعی 
3080     موسسه آبا آبیک قزوین     سازه      غیرانتفاعی 
3126     دانشگاه شریف ( کیش )     سازه     بین الملل 
3198     موسسه اقبال لاهوری مشهد     سازه      غیرانتفاعی 
3240     دانشگاه علوم و فنون مازندران     سازه     غیرانتفاعی 
3459     دانشگاه پیام نور مرکز تهران     راه و ترابری     پیام نور 
3950     دانشگاه گیلان ( انزلی )      سازه      بین الملل 
3994     دانشگاه چابهار     سازه     بین الملل 

4421     دانشگاه گیلان ( انزلی )      خاک و پی      بین المل